درسنامه جامع اورژانس های پیش بیمارستانی

کتاب جدید انتشارات سیمین دخت که با همکاری انتشارات سیمای علوم چاپ شد .

البته این کتاب ویرایش جدید کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی " میانی " می باشد

درسنامه جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی، با رویکرد استدلال بالینی از مجموعه کتاب‌های برادی است که به ارائة مفاهیم و اصول اورژانس پیش‌بیمارستانی با رویکرد یادگیری تفکر نقادانه و حل مسأله به‌منظور آموزش تکنسین‌های اورژانس در سطح پیشرفته می‌پردازد.


از ویژگی‌های مهم این کتاب، بیان کلیدواژه‌های اصلی، طرح اهداف آموزشی و یک سناریو بالینی در ابتدای هر فصل است. برای حفظ پویایی و مشارکت خواننده در قسمت‌های مختلف و برحسب لزوم، سناریوهای بالینی و پرسش‌هایی به‌منظور افزایش تفکر و درگیرشدن دانشجو در فرآیند حل مسأله مطرح می‌گردد.


 


هم‌چنین در انتهای هر فصل پرسش‌های چندگزینه‌ای و تشریحی این امکان را به خواننده کتاب می‌دهد که آموخته‌های خود را از آنچه در هر فصل مطالعه کرده است ارزیابی کند.

هرچند این کتاب با هدف رفع نیازهای آموزشی کارکنان و تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نوشته شده است اما می‌تواند دانش و اطلاعات سودمندی را برای دانشجویان پرستاری و پزشکی و همة کسانی که در حوزة اورژانس بیمارستانی نیز فعالیت می‌کنند، فراهم نماید.

برادی، حدود 40 سال پیش، در انتشارات روبرت جی. برادی (Robert J. Brady) در شهر بووی (Bowie) در مریلند آمریکا تأسیس شد. تمامی کارهای انتشارات (مثل ویرایش متون، کارهای هنری و طراحی جلد، تولید و فروش و انبارداری) همگی در یک خانه انجام می‌شد و بر دو موضوع آتش‌سوزی و خدمات اورژانس متمرکز بود و به یک خط کامپیوتر محدود بود. شرکت انتشاراتی Prentice Hall، شرکت برادی را در اوایل دهة 1970 خرید و آن را به نیوجرسی منتقل کرد، درحالی که خانوادة برادی، خط کامپیوتری خود را به یک شرکت دیگر فروختند. این کتاب‌ها، هنوز هم با نشان برادی تولید و عرضه می‌شوند.

در همان زمان، انتشارات مُرتُن (Morton) شروع به چاپ کتاب‌های فوریت‌های پزشکی کرد که سه کتاب امدادگر اورژانس هافن و کارن (Hafen & Karren)، مراقبت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی هافن و کارن، و راهنمای پارامدیک گرینوالد (Greenwald) را شامل می‌شد. این متون، اولین کتاب‌های فوریت‌های پزشکی تمام رنگی بودند که در نهایت به برادی/پیرسون فروخته شدند. دیگر عناوینی که حق امتیاز آنها از همان اوایل توسط برادی خریداری شد، عبارت بودند از: کتاب مراقبت‌های اورژانس (Emergency Care) که اکنون به چاپ یازدهم خود رسیده اسـت و کتاب داروشناسی اورژانس پیش‌بیمارستانی (Prehospital Emergency Pharmacology) که در حال حاضر به چاپ هشتم خود رسیده است. هم‌چنین برادی متون بسیاری در رابطه با موضوع پارامدیک با همکاری بلدسو (Bledsoe)، پورتر (Porter) و چری (Cherry) از اواسط دهة 1980 تا به امروز منتشر کرده است. در حال حاضر، برادی، بیش از 200 عنوان کتاب چاپ کرده است که باعث شده تا امروز، برترین و بهترین ناشر در زمینة کتب مربوط به EMS باشد.

فهرست کتاب درسنامه :


فصل اول 

احیای قلبی ریوی

نمودار احیا )حمایت حیاتی پایه(...................................... 11

خلاصه احیای قلبی ریوی( CPR) .................................

احیای قلبی ریوی در بزرگسالان .................................. 13

دفیبریلاسیون در بزرگسالان .......................................... 26

احیای قلبی ریوی در کودکان ....................................... 30

احیای قلبی ریوی در شیرخواران.................................. 41

احیا در شرایط خاص ..................................................... 49

احیا.در.آب........................................................................... 49

احیای.بیمار.دارای.استومای.لارنژکتومی............................ 50

احیا.در.هفته.های.آخر.بارداری ............................................ 51 


فصل دوم 

اورژانس های طبی 1

آسم.............................................................................. 53

خروسک )کروپ(........................................................... 55

خفگی........................................................................... 57

انسداد.نسبی.راه.هوایی....................................................... 58

انسداد.کامل.راه.هوایی ....................................................... 59

بیهوشی............................................................................... 64

سکته و مشکلات قلبی ................................................... 65

شوک / غش کردن ......................................................... 69

هیپرونتیلاسیون )تنفس شدید(....................................... 73


فصل سوم  

اورژانس های طبی 2

آلرژی و شوک حساسیتی ............................................... 75

تشنج/صرع................................................................... 78

تشنج.ناشی.از.تب.در.کودکان ............................................ 81

دیابت ........................................................................... 83

زایمان و سقط جنین ...................................................... 86

عوارض.زایمان.................................................................... 89

سقط.جنین.......................................................................... 91

سکتة مغزی ..................................................................93


فصل چهارم 

آسی بها و صدمات 1

آسی بهای چشم............................................................ 97

آسیب.شدید.چشم............................................................... 98

آسیب.خفیف.چشم.............................................................. 99

آسی بهای دهان و دندان............................................. 101

آسیب های سر............................................................ 105

آسیب های نخاع.......................................................... 109

آسیب.نخاعی.در.آب......................................................... 112

خونریزی.................................................................... 113

خونریزی.خارجی............................................................... 113

زخ . م.و.جراحت.با.نیاز.به.مراقبت.های.ویژه ....................... 117

قطع.عضو.................................................................... 117

آسیب.ناشی.از.انفجار.................................................. 119

آسیب.له.شدگی............................................................ 120

خونریزی.بینی............................................................. 121

دیگر.زخم.ها................................................................ 122

خونریزی.داخلی................................................................ 125

فصل هفتم 

کم کهای اولیه

ارزیابی بیمار یا مصدوم............................................... 195

اصول ایمنی در کمک های اولیه .................................... 199

الکتریسیته.)برق(............................................................... 199

آب..................................................................................... 201

تصادفات.جاده.ای.............................................................. 202

مواد.شیمیایی.................................................................... 205

آتش.سوزی.یا.گازهای.سمی............................................. 206

اقدامات و مهارت های اورژانسی .................................. 208

جابه.جایی.بیمار.................................................................. 208

قربانیان.گیرکرده............................................................... 212

مراقبت.از.مصدوم.در.یک.ناحیة.دورافتاده........................ 213

مصدومین.متعدد ............................................................... 216

پانسمان و بانداژ......................................................... 219

پانسمان............................................................................. 219

بانداژ.................................................................................. 222

کنترل عفونت در کمک های اولیه .................................. 232

سیستم های بدن انسان............................................... 235

فصل پنجم 

آسی بها و صدمات 2

آسی بهای استخوان.................................................... 127

شکستگی.فک.یا.صورت.................................................. 130

شکستگی.ترقوه.یا.دررفتگی.مفصل.شانه......................... 131

شکستگی.دنده.ها.............................................................. 132

شکستگی.بازو................................................................... 133

شکستگی.یا.دررفتگی.آرنج............................................... 133

شکستگی.ساعد.یا.مچ.دست ............................................ 134

شکستگی.دست.و.دررفتگی.انگشت................................. 135

شکستگ . یهای.لگن،.ران.و.ساق.پا................................... 136

شکستگی.یا.دررفتگی.مفصل.زانو.................................... 137

شکستگی.یا.دررفتگی.مچ.یا.انگشتان.پا........................... 138

آسی بهای بافت نرم ................................................... 139

رگ.به.ر . گشدگی،.کشیدگی.و.کوفتگی.............................. 139

آسیب های شکم ......................................................... 143

آسیب های قفسه سینه ................................................. 145

سوختگی و تاول ......................................................... 150

سوختگی.ها.یا.تاو . لهای.گسترده....................................... 153

سوختگی.های.شیمیایی..................................................... 154

سوختگی.های.الکتریکی.یا.ناشی.از.صاعقه...................... 155

سوختگی.استنشاقی.دهان.و.گلو....................................... 156

آتش.گرفتن.لباس.............................................................. 157


فصل ششم 

اورژان سهای محیطی

بیمار یهای مربوط به سرما.......................................... 159

سرمازدگی.)هیپوترمی(...................................................... 159

ی . خزدگی............................................................................. 161

بیماری های مربوط به گرما........................................... 164

گرمازدگی.)هیپرترمی(...................................................... 164

گزش و گازگرفتگی..................................................... 167

مدیریت.کلی..................................................................... 167

گزش.حشرات.و.خزندگان................................................. 168

گزش.عنکبو . تها.و.رتیل.ها......................................... 168

مارگزیدگی.................................................................. 171

عقرب.گزیدگی............................................................. 173

گزش.مورچه.و.هزارپا................................................. 174

نیش.زنبور.یا.زنبور.عسل............................................ 175

گزش.کنه.................................................................... 177

گازگرفتگی.سگ.یا.گربه................................................... 177

گزیدگی.و.گازگرفتگی.جانوران.آبزی................................ 178

عروس.دریایی............................................................. 178

هش . تپا.و.حلزون.)صدف(.دریایی............................... 180

گزش.سایر.ماه . یهای.زهردار..................................... 181

مسمومیت ها............................................................... 182

مدیریت.عمومی.مسمومیت.ها........................................... 182

سموم.گوارشی................................................................... 184

سموم.استنشاقی................................................................ 184

سموم.جذبی...................................................................... 185

سموم.یا.مواد.تزریقی........................................................ 185

سوءمصرف دارو، مواد و الکل ....................................... 186

آسیب.دیدن.با.سرسوزن.)سرنگ(...................................... 189

درسنامه دو جلدی هست

البته این کتاب جلد سوم هم دارد که خلاصه درس و تست های خود کتاب درسنامه اورڑانس های پیش بیمارستانی است .قیمت جلد سوم 50 هزار تومان می باشد .

قیمت دو جلد کتاب صد هزار تومان

کتاب های انتشارات را در Whats App و Telegram از ما بخواهید / اطلاعات و موجودی کتاب و همچنین قیمت های جدید

/ 0 نظر / 962 بازدید